สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
ได้โอนเงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ และค่าตอบแทนครูผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2554
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว


เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบรับ-ส่งหนังสือ สช.จ.ยะลา