ระบบฝากไฟล์กับ Google Drive
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
version : Script-Upload myoffice@yalaopec.go.th
[ เข้าสู่ระบบ ]